Общи условия и лични данни - Хотел Бисер

Общи условия и лични данни

Хотел Бисер

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА НА ХОТЕЛ БИСЕР

I. Общи разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта на Хотел Бисер (наричано по-долу само „Хотел Бисер“). Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Хотел Бисер, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайтовете за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Хотел Бисер. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта на Хотел Бисер.

Потребителите получават правото да използват услугите на сайтовете, наричани занапред в този документ и само „сайта“, единствено за лични/нетърговски цели.

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на който и да е от сайтовете на Хотел Бисер.

„УСЛУГА/и“ на сайта включват:

– достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

– участие във форумите на сайта чрез коментиране, оценяване и докладване на модератор на вече публикувани мнения;

– създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до информационните ресурси на архива на сайта, както и за участие в мрежата потребители на сайтовете на Хотел Бисер;

– получаване на email – бюлетини от регистрираните за услугата Потребители на сайта.

„ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което Хотел Бисер се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните за услугата Потребители на сайта.

„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

„ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ“ – предлагане на стоки и услуги на Потребители по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.

III. Авторски права

1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

IV. Конфиденциалност

Хотел Бисер е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

Хотел Бисер се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация на регистрационната форма и в страницата Настройки и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Хотел Бисер може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него при попълване на заявката за регистрация лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Хотел Бисер на следния адрес или email за контакти reservations@bisserhotel.com

Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, общите условия за ползване на сайтовете или Правилата за ползване на форумите.

V. Органичаване на отговорността

Хотел Бисер прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Хотел Бисер не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна Хотел Бисер за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Хотел Бисер не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Хотел Бисер не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

Хотел Бисер  има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

ЛИЧНИ ДАННИ

 • Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите.
 • Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма. Съхраняват се за срока изискващ се от Закона за туризма и се унищожават чрез изгаряне след изтичането му, за което се съставя протокол с подписите на присъстващите лица.
 • Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с направените резервации или запитвания за такива от Ваша страна и няма да бъде предоставяна за други цели.
 • Хотел „Бисер“ има право да събира и използва информация на своите клиенти, когато същите се регистрират или направят резервация.
 • Информацията, чрез която клиентът на хотела може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която клиентът предоставя при направеното запитване и всяка друга, която същия въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от Хотел „Бисер“ услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.
 • Хотел „Бисер“ няма да използва Вашите лични данни за маркетинг цели.
 • Хотел „Бисер“ гарантира конфиденциалност на личните данни на своите клиенти, декларирайки, че те няма да бъдат използвани за различни от предназначението си цели, а именно:
  – установяване на контакт с клиентите при уточняване подробности около резервацията и начините за нейното заплащане
  – издаване на фактура
  – помощ при попълване на резервация, ако не се справите сами
  – информиране относно цени или услуги
  – предоставяне на услуги и поддръжка
  – известяване за нови услуги или продукти
  – предоставяне на персонализирани промоционални оферти и др.
 • Хотел „Бисер“ полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод резервацията чрез имейл , освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие.
 • Ограниченията не се прилагат в случай, че клиентът или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Хотел „Бисер“ има право да предостави личната информация за клиента на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство.
 • Клиентът има право да подаде жалба до орган за защита на личните данни при установяване на злоупотреба с тях.
 • Клиентът има право да оттеглят съгласието си по всяко време, след изтичане на изискуемия срок за съхранение по Закона за туризма.
 • Хотел „Бисер“ се задължава да не разкрива никаква лична информация за клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица – търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
  – е получил изричното съгласие на клиента при резервацията или в по-късен момент
  – информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури
  – в други посочени в закона случаи.